ERSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 


 
***Bu Politika metninde yer alan tüm içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan 
kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması 
yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca 
yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.


ERSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER:

1. BÖLÜM

1– GİRİŞ.........................................................................................................4
1.1. Giriş.........................................................................................................................4
1.2. Amaç ve Kapsam ....................................................................................................4
1.3. Tanımlar..................................................................................................................4
1.4. Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması.........................................................5

2. BÖLÜM

2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR..........6

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması ............................................................6
2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi..................................................................6
2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ............................................................6
2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda 
Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi .........................................................6

3. BÖLÜM

3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ............7
3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi...........7
3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları...........................................................................8
3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ...............................................................9
3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi..................................10
3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması................................................................................10

4. BÖLÜM

4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI..............................................................................................11

5. BÖLÜM

5 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİ VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON ...............12

6. BÖLÜM

6 – KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI............................................................................................................14

6.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik Tedbirler..............................................................................................................15

6.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler ...............................................................................................................15

7. BÖLÜM

7 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ................................................................................................16

8. BÖLÜM

8 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI...................16

9. BÖLÜM

9 – ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ.........................................................................................................18

9.1. ERSE BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ ...............................................................18

9.2. ERSE BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN GİRİŞ ÇIKIŞLARIN TAKİBİ.........................................................................................19

10. BÖLÜM

10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ.......................19

10.1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI19

10.2. ERSE’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ................................21

10.2.1. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi ......................21

10.2.2. Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler..................................................................................21

10.2.3. Şirketimizin, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı....21

11. DİĞER HUSUSLAR ...................................................................................................22

1. BÖLÜM

1.1. Giriş
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kişisel verilerin korunması, Erse Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Erse” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek adına, Erse Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası(“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin KVKK’da yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun bilinci ile 
kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.Bu politikanın kapsamına giren her türlü kişisel veri işleme faaliyeti için veri sorumlusunun 
kimliğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Veri sorumlusu: Erse Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Erse” ya da “Şirket”)
Adres: Bağlar, Yalçın Koreş Cd. No:20, 34212 Bağcılar/İstanbul

1.2. Amaç ve Kapsam

Bu Politika’nın temel amacı, Erse tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.
Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

1.3. Tanımlar

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır: 
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İlgili Kişi Başvuru Formu:

Şirket bünyesinde kişisel verileri işlenen ilgili kişinin Kanun’un 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.
Kanun ya da KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri:
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza 
edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Kişisel Verilerin İşlenmesi:
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri:
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Politika: Erse Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumluları Sicili (VERBİS):
Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili.

1.4. Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Erse uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. 

2. BÖLÜM

2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek amaçları ile, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak kendi bünyesinde, gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde Şirketimiz, bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Veri sahiplerinin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

Kanun ile özel nitelikli olarak belirlenen veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, 
cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 
verilerdir.
Şirketimiz tarafından, hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında 
hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması 
için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle 
uygulanmakta ve Erse bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. Bölümünde
yer verilmiştir.

2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda 

Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması amacıyla iş birimlerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine gerekli eğitim ve seminerlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.Erse’nin iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.
Şirketimizce kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları ilgili bölüme raporlanmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Şirketimiz, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

3. BÖLÜM

3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak;

(i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

(ii) doğru ve gerektiğinde güncel;

(iii) belirli, açık ve meşru amaçlar güderek;

(iv) amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde;

(v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri 
doğrultusunda kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 
Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.
Şirketimiz, KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Şirketimiz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve Kurul tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alarak, kişisel verileri amacın gerektirdiği ölçüde ve sınırlı olarak işlemektedir. 

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almakta ve uygun mekanizmalar kurmaktadır. 

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 
Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir. 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar 
Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz kişisel verileri bu kurallar çerçevesinde işlemektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bölüm 3.1.) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.
a) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacı için işbu başlığın (b), (c), (d) (e), (f), (g) ve (h)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Şirketimiz tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 
b) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesinin kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. 
c) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
d) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 
e) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
f) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacı çerçevesinde işlenebilecektir. 
g) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
h) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 

KVKK’a uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 
 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması veya
 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak;
– Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça 
öngörülen hallerde, 
– Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, işlenmektedir.

3.4.Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda; kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişiler aydınlatılmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun’un 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir. 

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

3.5.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı şekilde, gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması 
için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını 
açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 
 Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı 
zorunlu ise,
 Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme 
amacıyla sınırlı şekilde,
 Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 
 Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.5.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme ilkelere uygun olarak kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 
 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması veya
 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel 
verileri kanunlarda öngörülen hallerde, 
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, aktarılabilmektedir.
Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

4. BÖLÜM

4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
Şirketimiz nezdinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. ve 6.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşlenen kişisel veri kategorilerine işbu politikanın 5.bölümünden ulaşılabilecektir. 
Kişisel verilerin işlenme amaçları;
 Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Talep / Şikayetlerin Takibi
 Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Ücret Politikasının Yürütülmesi
 Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

5. BÖLÜM

5 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİ VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON
Şirketimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerle sınırlıdır. Çalışanlarımızın, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetleri Erse Çalışanları Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası altında değerlendirilecektir. 
Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. 
Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, üçüncü kişi, çalışan adayı, hissedar ve yönetim kurulu üyesi, işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlardaki gerçek kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü kişiler kavramlarına açıklık getirilmektedir:

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklaması
Müşteri:
Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup 
olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün 
ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler. 
Potansiyel Müşteri:
Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde 
bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve 
dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek 
kişiler.
Tedarikçi:
Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına 
bakılmaksızın Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetler 
kapsamında Şirket’e ürün ya da hizmet sunan kişisel verileri 
elde edilen kişiler, yetkilileri, ortakları ve çalışanları.
Ziyaretçi:
Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli 
amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden 
gerçek kişiler.
Üçüncü Kişi:
Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar) veya bu Politika ve Erse Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler.
Çalışan Adayı:
Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
Şirket Hissedarı: Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler.
Şirket Yetkilisi:
Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri:
Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlıolmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve  yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki verilerin açıklaması detaylandırılmaktadır:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI
Kimlik Bilgisi:
Ad soyad, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no gibi.
İletişim Bilgisi:
Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi bilgiler.
Lokasyon Bilgisi:
Bulunduğu yerin konum bilgileri.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi:
Erse tarafından sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecekdiğer kişiler hakkındaki bilgiler.
Müşteri İşlem Bilgisi:
Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe 
dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi.
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi:
Gerçek kişilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi bilgiler.
İşlem Güvenliği Bilgisi:
IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.
Finansal Bilgi:
Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi bilgiler.
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:
Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamındaki bilgiler.
Özel Nitelikli Kişisel Veri:
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, dini, mezhebi veya diğer inançları,ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi:
Erse’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler.

6. BÖLÜM

6 – KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

6.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 
 Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır. 
 Anahtar yönetimi uygulanmaktadır. 
 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır. 
 Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 
 Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 
 Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 
 Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır. 
 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 
 Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 
 Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir. 
 Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır. 
 Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır. 
 Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır. 
 Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 
 Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 
 Sızma testi uygulanmaktadır.
 Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

6.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
 Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 
 Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. 
 İlgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 
 Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. 
 Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır. 
 Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. 
 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. 
 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır. 
 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

7. BÖLÜM

7 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve işbu yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Erse Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası1 tarafından belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

8. BÖLÜM

8 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI 
Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını 
kişisel veri sahibine bildirmektedir.
Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işlediği kişisel verileri aşağıda sıralanan 
kişi kategorilerine aktarılabilir: 
(i) Erse iş ortaklarına, 1 Erse Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na www.erse.com.tr adresi üzerinde ulaşabilirsiniz.
(ii) Erse tedarikçilerine,
(iii) Erse müşterilerine,
(iv) Erse iştiraklerine,
(v) Erse hissedarlarına,
(vi) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
(vii) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı Veri Aktarım Amacıİş Ortağı Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.Tedarikçi Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek 
için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak. Müşteri Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken hizmet ve ürün sunduğu gerçek ya da tüzel kişileri tanımlamaktadır.
Şirketimizin müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin teminin sağlamak amacıyla sınırlı olarak. Hissedarlarımız İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız. 
İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri.İlgili özel hukuk kişilerinin 
hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

9. BÖLÜM 

9 – ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Şirketimiz tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVKK’a ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

9.1. ERSE BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ 

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak 
ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen 
amaçlarla ve KVKK’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz tarafından Kanunu’n 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi Politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma). Şirketimiz, Kanunu’n 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Şirketimiz tarafından Kanunu’n 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.Kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanımız ve ihtiyaç duyulması halinde yetkili kişiler erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

9.2. ERSE BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN GİRİŞ 
ÇIKIŞLARIN TAKİBİ

Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Erse binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 
Misafir olarak Erse binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. 

10. BÖLÜM

10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ 

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir

10.1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 
(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,
(6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:
(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
(2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal 
etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 
(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
(2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, 
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini www.erse.com.tr adresinde bulunan “İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Başvuru Formu”nun doldurup Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebileceklerdir. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

10.2. ERSE’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

10.2.1. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru 
sahibinden Kurulun belirlediği tarifedeki ücret alınacaktır.

10.2.2. Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği 

Bilgiler
Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

10.2.3. Şirketimizin, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini 
açıklayarak reddedebilir:
(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
(2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal 
etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
(5) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
(6) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
(7) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, 
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
(8) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
(9) Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
(10) Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
(11) Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
(12) Kanun uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması.

11. DİĞER HUSUSLAR

İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve Şirket’in internet sitesinde www.erse.com.tr olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır.
İşbu Politika; Kanunda yapılan değişiklikler, Kurul kararları uyarınca ya da sektördeki ve bilişim alanındaki gelişmeler gibi güncelleme yapılmasını gerekli kılan durumlarda ve/veya ihtiyaç halinde güncellenir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda yer alan “Değişiklik Tablosu”na işlenir.İşbu Politika ve güncelleme kapsamında Politika’da yapılan değişiklikler, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.